szybki kontakt

» Prognoza, strategiczna ocena oddzia造wania na 鈔odowisko


Podstaw prawn sporz康zenia prognozy oddzia造wania na 鈔odowisko jest Ustawa z dnia 3 pa寮ziernika 2008 r. oudost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwana dalej Ustaw oocenach. Artyku造 46 i 47 tej ustawy nak豉daj obowi您ek przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko (SOO) skutk闚 realizacji dokument闚 strategicznych (m. in. koncepcji, polityk, strategii i plan闚) opracowywanych przez organy administracji i precyzuj okoliczno軼i, w kt鏎ych sporz康zenie SOO jest wymagane.

Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko wymagaj projekty:
 1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gminy, plan闚 zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;
 2. polityk, strategii, plan闚 lub program闚 w dziedzinie przemys逝, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, le郾ictwa, rolnictwa, rybo堯wstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczaj帷ych ramy dla p騧niejszej realizacji przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko (podkre郵enie w豉sne);
 3. polityk, strategii, plan闚 lub program闚 innych ni wymienione w pkt 1 i 2, kt鏎ych realizacja mo瞠 spowodowa znacz帷e oddzia造wanie na obszar Natura 2000 (podkre郵enie w豉sne) je瞠li nie s one bezpo鈔ednio zwi您ane z ochron obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj z tej ochrony.
Art. 47. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko jest wymagane tak瞠 w przypadku projekt闚 dokument闚, innych ni wymienione w art. 46, je瞠li w uzgodnieniu zw豉軼iwym organem, o kt鏎ym mowa w art. 57¹, organ opracowuj帷y projekt dokumentu stwierdzi, 瞠 wyznaczaj one ramy dla p騧niejszej realizacji przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko i 瞠 realizacja postanowie tych dokument闚 mo瞠 spowodowa znacz帷e oddzia造wanie na 鈔odowisko.

Zgodnie z zapisem Art. 3 Ustawy o ocenach przez strategiczn ocen oddzia造wania na 鈔odowisko rozumie si post瘼owanie w sprawie oceny oddzia造wania na 鈔odowisko skutk闚 realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmuj帷e w szczeg鏊no軼i:
 • uzgodnienie stopnia szczeg馧owo軼i informacji zawartych w prognozie oddzia造wania na 鈔odowisko,
 • sporz康zenie prognozy oddzia造wania na 鈔odowisko,
 • uzyskanie wymaganych ustaw opinii,
 • zapewnienie mo磧iwo軼i udzia逝 spo貫cze雟twa w post瘼owaniu.
Jako firma mo瞠my opracowa prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko w zakresie zgodnym z artyku貫m 51 Ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z Ustaw prognoza oddzia造wania na 鈔odowisko powinna zawiera:
 • informacje o zawarto軼i, g堯wnych celach projektowanego dokumentu oraz jego powi您aniach z innymi dokumentami,
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporz康zaniu prognozy,
 • propozycje dotycz帷e przewidywanych metod analizy skutk闚 realizacji postanowie projektowanego dokumentu oraz cz瘰totliwo軼i jej przeprowadzania,
 • informacje o mo磧iwym transgranicznym oddzia造waniu na 鈔odowisko,
 • streszczenie sporz康zone w j瞛yku niespecjalistycznym.


¹ jest nim w tym przypadku regionalny dyrektor ochrony 鈔odowiska.


« wstecz
formularz kontaktowy

Imi:

Telefon:

Email:*

Tre嗆 zapytania:*

Wpisz wynik dzia豉nia: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku wesz豉 w 篡cie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artyku貫m 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpad闚 oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpad闚 wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach staj si odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpad闚zezwoleniami na przetwarzanie odpad闚. Najwa積iejszy jest jednak zapis, 瞠 zachowuj one wa積o嗆 na czas, na jaki zosta造 wydane, nie d逝瞠j jednak ni przez dwa lata od dnia wej軼ia w 篡cie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, 瞠 z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te trac wa積o嗆 i nale篡 uzyska nowe zezwolenia - zgodnie z now USTAW O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Pi豉wska 8/20
50-538 Wroc豉w
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe