szybki kontakt

» Informacja o wytwarzanych odpadach


Obowiązek przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi dotyczy wytwórców odpadów (osób prawnych lub fizycznych), którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 tony rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 ton rocznie. Istotne jest, że obowiązek ten zachodzi już przy przekroczeniu jednej z w/w wielkości granicznych. Przepisów tych nie stosuje się w odniesieniu między innymi do odpadów komunalnych

Informacja o wytwarzanych odpadach powinna zawierać informacje określone w art. 24, ust. 4 Ustawy o odpadach, tj.:
  1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
  2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku - odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
  3. Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  4. Szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
  5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą gromadzone odpady.

Informacja nie podlega opłacie skarbowej.

Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe